Yag tech

Project Info

Client :

06/15/2020

Category :

Үйлчилгээ

Date :

June 15, 2020

Description :

Үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэх үйл ажиллагааг үйлчилгээ болгон төгөлдөржүүлэх замаар оролцогч талууд харилцан үнэ цэн бүтээнэ.