Нийтлэг асуулт хариулт

Нийтлэг асуулт
Инноваци гэж:
Бидний хөрөнгө оруулахгүй, хамтран ажиллахгүй шалтгаан
Бидний айдас
Бидний хөрөнгө оруулахгүй, хамтран ажиллахгүй шалтгаан
Бидний айдас
Нэр томъёоны тайлбар/Glossary/