Хөрөнгө оруулалтын бодлого

Элсэх

Бид хэнтэй хамтарч ажилладаг вэ?

Бид инновацийг хөгжүүлэх замаар хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй, үнэ цэнтэй шийдэл бүтээх, тогтвортой ажиллах системийг төлөвшүүлэх зорилготой бизнес эрхлэгчтэй хамтран ажилладаг.

Apply

Бидний хөрөнгө оруулалтын бодлого

Бид “bizStep-Up” хөтөлбөрийн хүрээнд гарааны компанийн үүсгэн байгуулагчид компанийнхаа хяналтыг багцийг эзэмшихийг, “iStep-Up” хөтөлбөрийн хүрээнд гарааны компанийн үүсгэн байгуулагчдын хувь эзэмшлийг өсөн нэмэгдэх замаар санаачилсан бизнесийнхээ 25-с багагүй хувийг эзэмшихийг дэмждэг.